Kwalifikacje zawodowe mają kolosalne znaczenie w poszukiwaniu pracy.
 
Dla pracodawcy liczy się nie tylko wykształcenie, ale także praktyczna wiedza przydatna do pracy na danym stanowisku, a posiadanie przez pracownika odpowiednich kwalifikacji to korzyść również dla niego samego - ma on zdecydowanie większe szanse na podjęcie pracy niż pracownik niewykwalifikowany.
   
Dla większości osób pozostających bez pracy, problemem są zdezaktualizowane lub nieprzystające do potrzeb rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz brak wiary we własne możliwości.
 
Główny cel Projektu to zwiększenie aktywności zawodowej wybranych grup osób, spośród osób pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego poprzez podwyższenie i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie wiary we własne możliwości.
 
Cele Projektu będą realizowane poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń m.in. z wykorzystaniem niektórych technik Neurolingwistycznego Programowania NLP.
NLP zajmuje się badaniem reguł, jakimi kierują się ludzie skuteczni w różnych dziedzinach oraz pokazuje jak stosować te reguły, aby osiągnąć sukces.

Każdy z nas posiada takie umiejętności, a NLP pokazuje jak je świadomie wykorzystywać i doskonalić, aby zwiększyć swoją skuteczność, osiągnąć zamierzony cel, a także jak poprzez swoje zachowanie wpływać na innych.

W przypadku osób poszukujących pracy, umiejętności takie są bardzo pożądane. Wiedza ta pozwala przede wszystkim na skuteczne zaprezentowanie własnej osoby w kontaktach międzyludzkich, np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Nabyta pewność siebie i umiejętność prowadzenia rozmowy przyczyni się do osiągnięcia założonego celu, jakim dla osoby bezrobotnej jest znalezienie zatrudnienia.
Umiejętności nabyte na szkoleniach przydatne będą również w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, w których występuje bezpośredni kontakt z klientem.
 
Wyniki badań pokazują jak ważne dla osób pozostających bez pracy jest podnoszenie i dywersyfikacja posiadanych przez nie praktycznych kwalifikacji zawodowych.
Można to uzyskać poprzez różnego typu szkolenia i kursy, o tematyce skierowanej w ten segment, w którym istnieje największe zapotrzebowanie na kapitał ludzki.
 
W celu wyboru optymalnego programu szkoleń, przeprowadziliśmy analizę dostępnych ofert pracy.
Z analizy tej wynika, że największe zapotrzebowanie występuje na pracowników wykwalifikowanych w kierunkach:
    • handlowcy / przedstawiciele handlowi,
    • sekretarki / asystentki,
    • księgowe / pomoce księgowej,
    • barmani, kelnerzy,
    • fryzjerzy, manicurzystki.
Nabycie przez uczestników Projektu praktycznych umiejętności w tych kierunkach, pozwoli im na łatwiejsze znalezienie pracy.
 
Realizując niniejszy Projekt pragniemy rozwiązać problem nieadekwatnych do potrzeb rynku kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, pozwolić uczestnikom uwierzyć w siebie, otworzyć się na innych ludzi i stać się aktywnymi na rynku pracy i w społeczeństwie.
Centrum NLP - 2010r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszamy  do zapoznania się z programem Projektu >>
o Projekcie
o Centrum NLP
Program
Kontakt
Sukcesy
Zapytania szczegółowe
i zgłoszenia
chęci uczestnictwa
przyjmujemy mailem
na adres
 
centrumnlp@rubikon.pl
biuro@centrumnlp.com


Dodatkowe informacje
można uzyskać
telefonując:

(22) 357 88 66
lub
0 608 072 748